Kværs Hallerne

  Vedtægter

  Vetægter for den selvejende institution - Kværs Hallen.

  § 1: Navn 

  Institutionens navn er ”Kværs Hallen”. Dens adresse er Avntoftvej 10B, Kværs, 6300 Gråsten, Sønderborg kommune. 

  § 2: Formål 

  Stk. 1. Formålet for Kværs Hallen er at drive idrætshallen med dertil hørende faciliteter, beregnet til benyttelse af foreninger, organisationer, virksomheder samt privatpersoner.. 

  Stk. 2. Det bør tilstræbes at hallen fortrinsvis danner ramme om sportslige og kulturelle aktiviteter, der er af betydning for borgernes fritidsbeskæftigelse og fritidsinteresse. 

  § 3: Grundlag/Kapital/Formue/Drift

  Stk. 1. Den til opførelse af Kværs Hallens nødvendige kapital er tilvejebragt dels ved Kværs/Tørsbøl UIF, tilskud fra borgerne i lokalområdet, fonde og tidligere Gråsten kommune. Hallen er opført ved frivillig arbejdskraft. 

  Stk. 2. Kværs Hallen skaffer den nødvendige kapital dels ved medlemstegning, fonde, DGI, DIF samt tilskud fra Sønderborg kommune. 

  § 4: Medlemskab 

  Stk. 1. Kværs Hallens medlemmer omfatter personer og virksomheder der har tegnet et personligt medlemsbevis.

  Medlemsbeviset koster 100 kr. en gang for alle og giver livsvarigt medlemskab, udstedes på navn og kan ikke overdrages til andre. 

  Stk. 2. Medlemskab giver ikke ret til andel i Kværs Hallens formue eller overskud. Medlemskabet hæfter ikke for Kværs Hallens gæld eller driftsunderskud. 

  § 5: Generalforsamlingen 

  Stk. 1. Generalforsamlingen er Kværs Hallens øverste myndighed og afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i den lokale avis med mindst 14 dages varsel. Dagsorden angives i bekendtgørelse. 

  Stk. 2. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Beslutning træffes ved alm. stemmeflertal.

  Til udelukkelse af et medlem kræves der efterfølgende godkendelse af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

  Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Sønderborg Kommune. 

  Stk. 4. Til generalforsamlingen har kun fremmødte stemmeret, hvis de er medlem og fyldt 18 år.

  (1 stemme pr. person over 18 år). Virksomheder har også kun én stemme pr. virksomhed. 

  Stk. 5. Valgbar er alle personer, der er medlem, fyldt 18 år og har bopæl i Danmark. 

  Stk. 6. Dagsorden skal indeholde: 

  1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller.
  2. Årsberetning ved formanden.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Orientering om budget.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Eventuelt 

  Stk. 7. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  Stk. 8. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger dette. 

  Stk. 9. Dirigenten underskriver referatet fra generalforsamlingen. 

  § 6: Ekstraordinær generalforsamling 

  Stk. 1. Kværs Hallen holder ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker at behandle et konkret oplyst forhandlingsemne. 

  Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen.

  Indkaldelse foregår som til en ordinær generalforsamling, jf § 5 stk. 1. 

   

   
  Kværs Hallen • Avntoftvej 8 • Kværs • 6300 Gråsten • CVR 123456 • Tlf. 1234 5678 • info@kvaershallen.dk
  Design / HTML - Halberg Grafisk / SoftPart