Kværs Hallerne

  Vedtægter

  Vetægter for den selvejende institution - Kværs Hallen.

   

  § 1: Navn 

  Institutionens navn er ”Kværs Hallen”. Dens adresse er Avntoftvej 10B, Kværs, 6300 Gråsten, Sønderborg kommune. 

   

  § 2: Formål 

  Stk. 1. Formålet for Kværs Hallen er at drive idrætshallen med dertil hørende faciliteter, beregnet til benyttelse af foreninger, organisationer, virksomheder samt privatpersoner. 

  Stk. 2. Det bør tilstræbes at hallen fortrinsvis danner ramme om sportslige og kulturelle aktiviteter, der er af betydning for borgernes fritidsbeskæftigelse og fritidsinteresse.

   

  § 3: Grundlag/Kapital/Formue/Drift 

  Stk. 1. Den til opførelse af Kværs Hallens nødvendige kapital er tilvejebragt dels ved Kværs/Tørsbøl UIF, tilskud fra borgerne i lokalområdet, fonde og tidligere Gråsten kommune. Hallen er opført ved frivillig arbejdskraft. 

  Stk. 2. Kværs Hallen skaffer den nødvendige kapital dels ved medlemstegning, fonde, DGI, DIF samt tilskud fra Sønderborg kommune. 

   

  § 4: Medlemskab 

  Stk. 1. Kværs Hallens medlemmer omfatter personer og virksomheder der har tegnet et personligt medlemsbevis.

  Medlemsbeviset koster 100 kr. en gang for alle og giver livsvarigt medlemskab, udstedes på navn og kan ikke overdrages til andre. 

  Stk. 2. Medlemskab giver ikke ret til andel i Kværs Hallens formue eller overskud. Medlemskabet hæfter ikke for Kværs Hallens gæld eller driftsunderskud.

   

  § 5: Generalforsamlingen 

  Stk. 1. Generalforsamlingen er Kværs Hallens øverste myndighed og afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i den lokale avis med mindst 14 dages varsel. Dagsorden angives i bekendtgørelse. 

  Stk. 2. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Beslutning træffes ved alm. stemmeflertal.

  Til udelukkelse af et medlem kræves der efterfølgende godkendelse af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

  Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Sønderborg Kommune. 

  Stk. 4. Til generalforsamlingen har kun fremmødte stemmeret, hvis de er medlem og fyldt 18 år.

  (1 stemme pr. person over 18 år). Virksomheder har også kun én stemme pr. virksomhed. 

  Stk. 5. Valgbar er alle personer, der er medlem, fyldt 18 år og har bopæl i Danmark. 

  Stk. 6. Dagsorden skal indeholde: 

  1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller.
  2. Årsberetning ved formanden.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Orientering om budget.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Eventuelt 

  Stk. 7. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  Stk. 8. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger dette. 

  Stk. 9. Dirigenten underskriver referatet fra generalforsamlingen.

   

  § 6: Ekstraordinær generalforsamling 

  Stk. 1. Kværs Hallen holder ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker at behandle et konkret oplyst forhandlingsemne. 

  Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen.

  Indkaldelse foregår som til en ordinær generalforsamling, jf § 5 stk. 1. 

   

  § 7: Bestyrelsen 

  Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer med udskiftning på lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer med udskiftning på ulige år.

  Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år.

  Suppleanter vælges for 2 år ad gangen og vælges på skift lige og ulige år. 

  Stk. 2. Kun stemmeberettigede medlemmer af institutionen kan vælges til bestyrelsen. 

  Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

  Stk. 4. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. 

  Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger sker ved alm. stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. 

  Stk. 6. Servicemedarbejderen kan ikke sidde i bestyrelsen, men deltager ved bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

  Stk. 7. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, der underskrives af bestyrelsen senest ved næste bestyrelsesmøde. 

  Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg. 

   

  § 8: Halledelse 

  Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kværs Hallen. Den ansætter og afskediger det nødvendige personale. 

  Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre at udlejning og benyttelse af hallen sker med størst mulig hensyn til medlemmernes interesse. 

  Stk. 3. Bestyrelsen laver et regelsæt for Kværs Hallens daglige drift og benyttelse. 

  Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for føring og aflæggelse af regnskab for hallens drift. 

   

  § 9: Regnskab og revision 

  Stk. 1. Kværs Hallens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

  Stk. 2. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisorfirma til at forstå revision af driftsregnskabet og status. Regnskabet skal være revideret senest 15. marts. 

  Stk. 3. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med revisionen og underskrives af den samlede bestyrelse og revisionen inden fremlæggelse på generalforsamlingen. 

  Stk. 4. Regnskabet skal fremsendes til Sønderborg Kommune, Kultur og Fritid til godkendelse. 

   

  § 10: Tegningsret 

  Stk. 1. Kværs Hallen tegnes af formanden. I dennes fravær næstformanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem. 

  Stk. 2. Køb og salg eller pantsætning samt optagelse af lån kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. 

  Stk. 3. Køb og salg eller pantsætning samt optagelse af lån skal godkendes af Byrådet. 

   

  § 11: Ophør 

  Stk. 1. Kværs Hallens ophør kræver, at ¾ af de fremmødte stemmer for på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med 3 ugers mellemrum. 

  Stk. 2. Den generalforsamling, der endelig vedtager Kværs Hallens ophør, skal udpege et likvidationsudvalg, hvori Sønderborg kommune skal være repræsenteret.

  Udvalget skal realisere Kværs Hallens aktiver og afvikle hallens forpligtelser.

  Sønderborg kommune skal godkende udvalgets dispositioner..

  Stk. 3. Såfremt Kværs Hallen skal ophøre, træffer likvidationsudvalget beslutning om anvendelse af institutionens evt. midler, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål (folkeligt arbejde) i lokalområdet.

  Stk. 4. Forslag til anvendelse af midlerne skal godkendes af Byrådet.

  Stk. 5. Likvidationsudvalget kan ikke træde tilbage før afvikling af midlerne m.m. er effektueret.

   

  Vedtægterne er godkendt af generalforsamlingen den 18. december 2008.

   

   
  Kværs Hallerne • Avntoftvej 10 • Kværs • 6300 Gråsten • Tlf. 74659232 / 29912367 • CVR 31846579